Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEKDatum konání:
25.7.2018

 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
telefon: 495 817 111, e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Č.j .KUKHK–23513/KH/2018

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

 

 

ROZHODNUTÍ
hejtmana Královéhradeckého kraje
č. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018
O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH
PODMÍNEK

 

V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne
9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace

 

v y h l a š u j i
pro celé území Královéhradeckého kraje
OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

 

dle článku 1, § 2 písm. a) nařízení kraje
na dobu ode dne vyhlášení do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených
obdobím bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím.
Čl. 1
Omezení a opatření

 

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 2, § 3 odst. 2) nařízení kraje se nařizuje
dodržování přílohy č. 1 nařízení kraje a zakazuje se:
1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti
50 m od okraje lesního pozemku,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,

 

 

 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
telefon: 495 817 111, e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění
v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových
vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků
nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).
Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujících nebo provádějících hospodářskou činnost pro
vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:
a) zakazuje se:
1. pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
2. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači
jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu u výfukových potrubí.
b) nařizuje se:
1. prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební
prostředky a nářadí na předem určená místa k hašení lesních požárů,

 

2. zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů
Obce jsou povinny zajistit následující podmínky požární bezpečnosti v souladu s přílohou č. 1 nařízení
kraje.
Čl. 2
Účinnost
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje. Rozhodnutí končí dnem ukončení období mimořádných klimatických podmínek.
Čl. 3
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, přípustné odvolání.

 

Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.
V Hradci Králové, dne 25.7.2018

 

 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

 

 

Vyvěšeno dne v hod. na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách dotčených obecních úřadů v Královéhradeckém kraji.