image

Vyhledávač

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  středa 8:00 - 12:00 a 12,30 - 17:00

 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 499 623 520
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@kocbere.cz nebo poštou na adresu Obecní úřad Kocbeře, Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

 
středa 8:00 - 12:00 a 12,30 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - +420 499 623 520
Poštou na adresu Obecní úřad Kocbeře, Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
Elektronicky na e-mail: podatelna@kocbere.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: x5zb2jt
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Kocbeře, Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

Poskytnuté informace

V Kocbeřích dne 23. května 2024

Spis.zn./Skart.zn. 194/2024, 80.1-V5

 

Počet listů: 1
Počet příloh: 1 - elektronické
Odpověď na žádost o informace doručenou dne 01.05.2024

Vážený pane,

dne 01.05.2024 obdržel Obecní úřad Kocbeře (dále také obecní úřad nebo povinný subjekt) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), jíž se domáháte poskytnutí následujících informací (citace):

 „1 Počet hrobových míst rekonstruovaného hřbitova?“

2 Počet obsazených hrobových míst rekonstruovaného hřbitova?

3 Počet platících uživatelů hrobových míst? (Doložte účetním dokladem prosím)

4 Doložte kopie smlouvy o pronájmu a povolení stavby parkovacích míst na obecním pozemku 1129/1 (tzv. malém hřišti/viz. přiložený obrázek) od vzniku stavby – zaplacený pronájem doložte kopií ůčetního dokladu od vzniku stavby.“

5 Doložte kopie smlouvy o pronájmu, povolení a ůčetního dokladu míst, sloužících k skladování v okolí parcely 1128 od jejich samotného vzniku.“

 

Informace č. 1:

129 hrobových míst je opatřeno hřbitovním číslem. Případná nově navržená hrobová místa budou obsazena dalšími čísly. Mapa s čísly hrobovými je k dispozici na webových stránkách obce: https://www.kocbere.cz/projekt-revitalizace-v-obci-kocbere v dokumentu: „Hřbitov mapa - všechny očíslované hroby + návrh nových hrobů Kocbeře

 

Informace č 2:

Obsazená hrobová místa ve smyslu: kolik zájemců se přihlásilo k hrobovým místům:

Počet zájemců: 4.

Ač jsou stávající hrobová místa, která jsou opatřena hrobovým zařízení úplně nebo částečně (prvky, jako pomník, krycí deska nebo rám) byla opatřena hrobovým číslem. Hrobová místa, ke kterým se dosud nikdo nepřihlásil, lze obecně považovat za neobsazená.

 

Informace č. 3:

Počet platících – 3, viz. příloha

 

Informace č. 4 a 5:

Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí dle správního řádu – č. j. 226/2024 a odesláno doporučeně do vlastních rukou na uvedenou adresu.